bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 19.02.2018 z powodu:
Bład

Regulamin organizacyjny

03.12.2015

 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

                                                                                § 1.
1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację oraz zakres działania i funkcjonowania Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
2. Zasady organizacji i funkcjonowania Industrialnego Centrum Kultury określają ponadto:
 1) Regulamin Pracy,
 2) Regulamin Wynagradzania,
 3) Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów,
 4) Polityka Rachunkowości,
 5) Instrukcja Inwentaryzacyjna,
 6) Instrukcja Kasowa.
                                                                                § 2.
Industrialne Centrum Kultury działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2) Uchwały Nr 301/XIII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu,
3) statutu nadanego Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Uchwałą
Nr 243/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r.
4) wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których Organizatorem jest Miasto Rybnik
pod nr 8/99 z dnia 2 grudnia 1999 r.,
5) innych obowiązujących aktów prawnych.

                                                                                § 3.
1. Industrialne Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, z siedzibą w Rybniku-Niewiadomiu przy ul. Mościckiego 3.
2. Industrialne Centrum Kultury posiada osobowość prawną, a jego Organizatorem jest Miasto Rybnik.
3. Industrialne Centrum Kultury prowadzi własną obsługę finansowo-księgową.

Rozdział 2.
Struktura organizacyjna

                                                                                § 4.
1. Struktura organizacyjna Industrialnego Centrum Kultury przedstawia się następująco:
  1) Dyrektor,
  2) Pion Działalności Merytorycznej - odpowiedzialny za realizację działań statutowych Industrialnego Centrum Kultury. Do pracowników tego pionu należą specjaliści ds. merytorycznych oraz instruktorzy prowadzący amatorskie zespoły artystyczne i koła zainteresowań,
  3) Pion Administracyjny - odpowiedzialny za administrowanie budynkiem
oraz prowadzenie spraw kadrowych, w tym sprawozdawczości, zaopatrzeniowych
a także związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Do pracowników tego pionu należą referent ds. reklamy i promocji, specjalista ds. administracyjno-kadrowych oraz pracownicy Działu Obsługi Technicznej i Porządkowej: operatorzy (konserwatorzy) oraz pracownicy gospodarczy. Pracę Działu Obsługi Technicznej i Porządkowej, do obowiązków którego należy utrzymywanie porządku i czystości w budynku Industrialnego Centrum Kultury, koordynuje specjalista ds. administracyjno – kadrowych.
  4) Pion Księgowości - realizuje gospodarkę finansową w ramach budżetu
Industrialnego Centrum Kultury. Pion ten tworzą Główna Księgowa, która ponosi odpowiedzialność za pracę pionu oraz Kasjera.

                                                                                § 5.
Schemat organizacyjny Industrialnego Centrum Kultury stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

                                                                          Rozdział 3.

                                                                                § 6.
1. Działalnością Industrialnego Centrum Kultury zarządza Dyrektor, który jest odpowiedzialny
za wykonywanie zadań statutowych oraz powierzony majątek.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Rybnika.
3. Dyrektor Industrialnego Centrum Kultury zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
4. Zastępstwo, podczas nieobecności Dyrektora, pełni pracownik Industrialnego Centrum Kultury na podstawie pisemnego upoważnienia, określającego szczegółowy zakres uprawnień osoby zastępującej.

                                                                                § 7.
1. Do zadań i kompetencji Dyrektora należą w szczególności:
  1) sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Industrialnego Centrum Kultury,
  2) nadzorowanie organizacji pracy i realizacji statutowych zadań Industrialnego Centrum Kultury,
  3) gospodarowanie środkami Industrialnego Centrum Kultury w ramach rocznego planu finansowo- merytorycznego,
  4) reprezentowanie Industrialnego Centrum Kultury na zewnątrz,
  5) nadzorowanie polityki kadrowej Industrialnego Centrum Kultury – zatrudnianie, awansowanie i zwalniane pracowników,
  6) zatwierdzenie zakresów czynności podległych pracowników,
  7) kontrolowanie oraz egzekwowanie od podległych pracowników należytego wywiązywania się z powierzonych im obowiązków,
  8) monitorowanie prac związanych z opracowywaniem planów finansowych
i merytorycznych,
  9) składanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z działalności Industrialnego Centrum Kultury,
  10) wydawanie Zarządzeń Dyrektora, jako prawnych uregulowań wewnętrznych Industrialnego Centrum Kultury,
  11) wydawanie decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach organizacyjnych
i merytorycznych Industrialnego Domu Kultury,
  12) nadzorowanie prowadzenia ewidencji mienia Industrialnego Domu Kultury,
  13) wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów prawa,
  14) realizacja innych zadań zleconych przez Organizatora.

                                                                                § 8.
1. Główna Księgowa w stosunku służbowym podlega Dyrektorowi Industrialnego Centrum Kultury i wykonuje swoje zadania w zakresie przez niego określonym.
2. Do zadań i kompetencji Głównej Księgowej należą w szczególności:
  1) współpraca z Dyrektorem Industrialnego Centrum Kultury w zakresie kierowania bieżącymi sprawami,
  2) kierowanie działalnością Pionu Księgowości,
  3) udział w pracach nad rocznym planem finansowo-merytorycznym,
  4) opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  5) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  6) sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych,
  7) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  8) sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych,
  9) sporządzanie deklaracji i sprawozdań finansowych,
  10) ściąganie należności i terminowe zapłaty zobowiązań,
  11) nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych,
  12) kontrola dowodów księgowych od strony formalno-rachunkowej,
  13) obliczanie wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie list płac,
  14) nadzorowanie pracy Kasjera.


Rozdział 4.
Obowiązki oraz odpowiedzialność pracowników

                                                                                 § 9.
1. Szczegółowy wykaz obowiązków pracowników określają zakresy czynności, które stanowią integralną część umowy o pracę.
2. Pracownicy Industrialnego Centrum Kultury w ramach swoich zakresów czynności, ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość wykonywanych obowiązków.
3. Pracownicy Industrialnego Centrum Kultury ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie
na zasadach określonych przepisami prawa.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego podpisania.

§ 11.

Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

Opublikował: Katarzyna Szolc
Publikacja dnia: 03.12.2015

Dokument oglądany razy: 1244
« inne aktualności