bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 11.03.2016 z powodu:
Nieaktualne

Ogłoszenie o konkursie

11.01.2016

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na stanowisko:


Dyrektora Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu,
ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

Wymagania niezbędne (formalne):
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe,
4) co najmniej 5 letni staż pracy,
5) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
6) znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
7) wiedza na temat opieki nad zabytkami nieruchomymi, jakimi są obiekty pokopalniane stanowiące architektoniczny zespół byłej Kopalni Ignacy, wpisanymi do rejestru zabytków oraz rzeczami ruchomymi gromadzonymi na terenie kopalni i stanowiącymi jej wyposażenie; wiedza w kwestii stwarzania warunków do udostępniania obiektów oraz gromadzonych zabytków i eksponatów dla zwiedzających; upowszechnianie
i popularyzacja dóbr kultury w zakresie historii, nauki, techniki i kultury górniczej,
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw:
o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych,
o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,
2) znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków
UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

Wymagania pożądane:
1) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną,
2) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
3) umiejętności interpersonalne,
4) kreatywność,
5) komunikatywność,
6) dyspozycyjność.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
2) Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
3) Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.
4) Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu,
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika),
3) autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansową) funkcjonowania Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana
w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, z którymi zapoznać się można w siedzibie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
z pracownikiem jednostki pod nr telefonu: 32 4213755),
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania
stosunku pracy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
zawodowe,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
11) oświadczenie kandydata o posiadaniu, co najmniej 5 letniego stażu pracy,
12) oświadczenie kandydata o znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności
samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce
i dziedzictwie narodowym,
13) oświadczenie kandydata o znajomości lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
14) oświadczenie kandydata o posiadaniu wiedzy na temat opieki nad zabytkami
nieruchomymi, jakimi są obiekty pokopalniane stanowiące architektoniczny zespół
byłej Kopalni Ignacy, wpisanymi do rejestru zabytków oraz rzeczami ruchomymi
gromadzonymi na terenie kopalni i stanowiącymi jej wyposażenie; wiedzy w kwestii
stwarzania warunków do udostępniania obiektów oraz gromadzonych zabytków
i eksponatów dla zwiedzających; o upowszechnianiu i popularyzacji dóbr kultury
w zakresie historii, nauki, techniki i kultury górniczej,
15) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora
Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)
oraz na czas ich ustawowej archiwizacji, zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
16) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych.


Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie kandydata o znajomości prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,
2) oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień związanych z projektami kulturalnymi
finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy
pozabudżetowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: „Dyrektora Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu” należy składać w terminie
do dnia 12 lutego 2016 roku, pod adresem: Urząd Miasta Rybnika, Wydział Kadr, Szkoleń
i Płac, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 303.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu. Informacja o wynikach naboru zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


PREZYDENT MIASTA

(-) Piotr Kuczera

Opublikował: Katarzyna Szolc
Publikacja dnia: 11.01.2016

Dokument oglądany razy: 545
« inne aktualności