bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 25.08.2021 z powodu:
zmiana dokumentu

Regulamin Organizacyjny

 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 833/2017
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 29 grudnia 2017 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
INDUSTRIALNEGO CENTRUM KULTURY
W RYBNIKU- NIEWIADOMIU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.


1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację oraz zakres działania i funkcjonowania Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, zwanego dalej „ Industrialnym Centrum Kultury”.
2. Zasady organizacji i funkcjonowania Industrialnego Centrum Kultury określają ponadto:
1) Regulamin Pracy,
2) Regulamin Wynagradzania,
3) Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów,
4) Polityka Rachunkowości,
5) Instrukcja Inwentaryzacyjna,
6) Instrukcja Kasowa.

§ 2.

Industrialne Centrum Kultury działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 862),
2) Uchwały Nr 301/XIII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu z późn. zm.,
3) Uchwały Nr 243/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu z późn.zm.,
4) wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których Organizatorem jest Miasto Rybnik
pod nr 8/99 z dnia 2 grudnia 1999 r.,
5) innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 3.

1. Industrialne Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, z siedzibą w Rybniku-Niewiadomiu przy ul. Ignacego Mościckiego 3.
2. W struktury organizacyjne Industrialnego Centrum Kultury wchodzą zabudowania Zabytkowej Kopalni Ignacy tj. budynek dawnej stolarni i maszynowni szybu Głowacki, wieża ciśnień, budynek Domu Kultury przy ul. Mościckiego 15 oraz lokal na parterze budynku mieszczącego się przy ul. Jana III Sobieskiego 20.
3. Industrialne Centrum Kultury posiada osobowość prawną.
4. Industrialne Centrum Kultury prowadzi własną obsługę finansowo-księgową.


Rozdział 2.
Struktura organizacyjna

§ 4.

Struktura organizacyjna Industrialnego Centrum Kultury przedstawia się następująco:
1) Dyrektor,
2) Pion Działalności Merytorycznej - odpowiedzialny za realizację działań statutowych Industrialnego Centrum Kultury. Do pracowników tego pionu należą: specjaliści ds. merytorycznych oraz instruktorzy prowadzący amatorskie zespoły artystyczne
i koła zainteresowań,
3) Pion Administracyjny - odpowiedzialny za administrowanie budynkiem
oraz prowadzenie spraw: kadrowych, w tym sprawozdawczości; promocyjno – reklamowych; zaopatrzeniowych a także związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Do pracowników tego pionu należą: referent ds. reklamy i promocji oraz specjalista ds. administracyjno-kadrowych.
4) Pion Informacji Miejskiej - odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków wynikających z funkcjonowania Punktu Informacji Miejskiej w systemie Śląski System Informacji Turystycznej; gromadzenie i udzielenie informacji dotyczących Rybnika w zakresie m.in.: atrakcji turystycznych, aktualnego stanu bazy turystycznej, w tym: bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej
i społecznej oraz wydarzeń i ciekawostek z życia Rybnika, planów inwestycyjnych, konsultacji społecznych, oferty biznesowej oraz za budowanie wizerunku Miasta jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Pion ten tworzą: Główny specjalista
ds. informacji miejskiej, który ponosi odpowiedzialność za pracę pionu oraz za pracę specjalistów w nim pracujących. Główny specjalista podlega bezpośrednio Dyrektorowi Industrialnego Centrum Kultury.
5) Pion Obsługi Technicznej i Porządkowej - odpowiedzialny za utrzymywanie porządku i czystości w budynku Industrialnego Centrum Kultury. Do pracowników tego pionu należą: operatorzy (konserwatorzy) oraz pracownicy gospodarczy.
6) Pion Księgowości - realizuje gospodarkę finansową w ramach budżetu
Industrialnego Centrum Kultury. Pion ten tworzą Główny Księgowy, który ponosi odpowiedzialność za pracę pionu oraz Kasjera.

§ 5.


Schemat organizacyjny Industrialnego Centrum Kultury stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3.

§ 6.

1. Działalnością Industrialnego Centrum Kultury zarządza Dyrektor, który jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań statutowych oraz powierzony majątek.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Rybnika.
3. Dyrektor Industrialnego Centrum Kultury zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala
ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
4. Zastępstwo, podczas nieobecności Dyrektora, pełni wyznaczony specjalista ds. merytorycznych Industrialnego Centrum Kultury na podstawie pisemnego upoważnienia, określającego szczegółowy zakres uprawnień osoby zastępującej.
5. Dokumentację kadrową dotyczącą wyjazdów służbowych oraz kart urlopowych Dyrektora podpisuje Główny Księgowy Industrialnego Centrum Kultury.

§ 7.

Do zadań i kompetencji Dyrektora należą w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Industrialnego Centrum Kultury,
2) nadzorowanie organizacji pracy i realizacji statutowych zadań Industrialnego Centrum Kultury,
3) gospodarowanie środkami Industrialnego Centrum Kultury, w ramach rocznego planu finansowo- merytorycznego,
4) reprezentowanie Industrialnego Centrum Kultury, na zewnątrz,
5) nadzorowanie polityki kadrowej Industrialnego Centrum Kultury – zatrudnianie, awansowanie i zwalniane pracowników,
6) zatwierdzenie zakresów czynności podległych pracowników,
7) kontrolowanie oraz egzekwowanie od podległych pracowników należytego wywiązywania się z powierzonych im obowiązków,
8) monitorowanie prac związanych z opracowywaniem planów finansowych
i merytorycznych,
9) składanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z działalności Industrialnego Centrum Kultury,
10) wydawanie Zarządzeń Dyrektora, jako prawnych uregulowań wewnętrznych Industrialnego Centrum Kultury,
11) wydawanie decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach organizacyjnych
i merytorycznych Industrialnego Centrum Kultury,
12) nadzorowanie prowadzenia ewidencji mienia Industrialnego Centrum Kultury,
13) wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów prawa,
14) realizacja innych zadań zleconych przez Organizatora.

§ 8.


1. Główny Księgowy w stosunku służbowym podlega Dyrektorowi Industrialnego Centrum Kultury i wykonuje swoje zadania w zakresie przez niego określonym.
2. Do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należą w szczególności:
1) współpraca z Dyrektorem Industrialnego Centrum Kultury w zakresie kierowania bieżącymi sprawami,
2) kierowanie działalnością Pionu Księgowości,
3) udział w pracach nad rocznym planem finansowo-merytorycznym,
4) opracowanie zasad polityki rachunkowości,
5) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
6) sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych,
7) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
8) sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych,
9) sporządzanie deklaracji i sprawozdań finansowych,
10) ściąganie należności i terminowe zapłaty zobowiązań,
11) nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych,
12) kontrola dowodów księgowych od strony formalno-rachunkowej,
13) obliczanie wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie list płac,
14) nadzorowanie pracy Kasjera.

Rozdział 4.
Obowiązki oraz odpowiedzialność pracowników

§ 9.


1. Szczegółowy wykaz obowiązków pracowników określają zakresy czynności, które stanowią integralną część umowy o pracę.
2. Pracownicy Industrialnego Centrum Kultury w ramach swoich zakresów czynności, ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość wykonywanych obowiązków.
3. Pracownicy Industrialnego Centrum Kultury ponoszą odpowiedzialność za powierzone
im mienie na zasadach określonych przepisami prawa.


Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10.


Regulamin wchodzi w życie w dniu jego podpisania.

§ 11.


Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.Opublikował: Katarzyna Szolc
Publikacja dnia: 19.02.2018
Podpisał: Katarzyna Szolc
Dokument z dnia: 19.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 210
Wersja do druku