bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 25.08.2021 z powodu:
zmiana dokumentu

Statut

 STATUT
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu zwane dalej „Centrum Kultury” jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Nr 301/XIII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 1999 r.
§ 2.1. Siedziba Centrum Kultury mieści się w Rybniku – Niewiadomiu przy ul. Mościckiego 3.
2. W skład struktury organizacyjnej Centrum Kultury wchodzą̨ zabudowania Zabytkowej Kopalni Ignacy: budynek dawnej stolarni i maszynowni szybu Głowacki, wieża ciśnień oraz budynek Domu Kultury przy ul. Mościckiego 15 oraz lokal na parterze budynku mieszczącego się przy ul. Jana III Sobieskiego 20.
3. Terenem działania Centrum Kultury jest Miasto Rybnik.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

§ 3. 1. Centrum Kultury realizuje cele i zadania w dziedzinie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury i sztuki oraz realizuje politykę Miasta w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki oraz informatyzacji administracji miejskiej w formie prowadzenia publicznego punktu dostępu do Internetu.
2. Centrum Kultury opiekuje się zabytkami nieruchomymi, jakimi są obiekty pokopalniane stanowiące architektoniczny zespół byłej Kopalni Ignacy, wpisanymi do rejestru zabytków oraz rzeczami ruchomymi gromadzonymi na terenie kopalni i stanowiącymi jej wyposażenie. Ponadto, stwarza warunki do udostępniania obiektów oraz gromadzonych zabytków i eksponatów dla zwiedzających, a także upowszechnia i popularyzuje dobra kultury w zakresie historii, nauki, techniki i kultury górniczej.
§ 4. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy.
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
3) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów,
4) podtrzymanie tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego,
5) współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,
6) rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a także dzieł krajowej i światowej kinematografii,
7) organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali
oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej, w tym górniczej,
8) organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń,
9) inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
10) organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
11) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego,
12) konserwację i ochronę zabytkowej substancji dawnej kopalni Ignacy oraz zgromadzonych eksponatów,
13) zakupy, przyjmowanie darowizn, zapisów dóbr kultury (zabytków i materiałów dokumentacyjnych), przyjmowanie depozytów, a także pozyskiwanie zbiorów drogą badań terenowych,
14) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania z zabytków i zbiorów,
15) prowadzenie badań i dokumentowanie dziedzictwa przemysłowego na potrzeby turystyki kulturowej,
16) realizowanie polityki informacyjnej Miasta w zakresie polepszania usług i obsługi mieszkańców poprzez uruchomienie „telecentrum” jako publicznego punktu dostępu do Internetu,
17) prowadzenie zajęć rekreacyjno-ruchowch,
18) prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem § 13 Statutu,
19) kompleksowe prowadzenie i obsługa Punktu Informacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Jana III Sobieskiego 20 oraz wypełnianie obowiązków wynikających z funkcjonowania punktu w systemie Śląski System Informacji Turystycznej.
20) gromadzenie i udzielenie informacji dotyczących Rybnika w zakresie m.in.: atrakcji turystycznych, aktualnego stanu bazy turystycznej, w tym: bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i społecznej oraz wydarzeń i ciekawostek z życia Rybnika, planów inwestycyjnych, konsultacji społecznych, oferty biznesowej, itp.

Rozdział 3.
Organy

§ 5. 1. Działalnością Centrum Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym
w obowiązujących przepisach.
3. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje jego Zastępca.
4. Dyrektor wyznacza swojego Zastępcę nawiązując z nim stosunek pracy będący podstawą wykonywania przez niego obowiązków. W uzasadnionych przypadkach Zastępcę powołuje i/lub odwołuje Prezydent Miasta.
§ 6. 1. Dyrektor Centrum Kultury zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.

Rozdział 4.
Organizacja Centrum Kultury

§ 7. Organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 8. 1. Centrum Kultury opracowuje corocznie plan działalności merytorycznej powiązany z planem finansowym, o którym mowa w §10 i składa go Prezydentowi Miasta, który zastrzega sobie prawo do dokonywania w nim zmian.
2. Prezydent Miasta może zlecić Centrum Kultury wykonanie dodatkowych zadań na rzecz Miasta, zapewniają na ten cel środki finansowe.

Rozdział 5.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 9. Majątek Centrum Kultury jako własność Miasta Rybnik może stanowić przedmiot użytkowania lub innej formy posiadania w ramach umowy z Miastem.
§ 10. 1. Centrum Kultury prowadzi działalność finansową w ramach własnych planów finansowych sporządzonych przez Dyrektora zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ze środków pochodzących z następujących źródeł:
1) dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów,
4) prowadzonej działalności,
5) środków pochodzących od osób fizycznych i prawnych,
6) innych źródeł.
2. Roczne sprawozdania finansowe Centrum Kultury zatwierdza Prezydent Miasta.
§ 11. Centrum Kultury prowadzi własną lub zleca obsługę finansowo-księgową.
§ 12. W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i sprzętu, Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia działalności statutowej.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. Centrum Kultury jako instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez miasto – z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.
§ 14. Zmiany Statutu są dokonywane w trybie jego uchwalenia, tj. na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika.Opublikował: Katarzyna Szolc
Publikacja dnia: 23.02.2018
Podpisał: Katarzyna Szolc
Dokument z dnia: 23.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 153
Wersja do druku