bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Organizacyjny

Załącznik
do Zarządzenia 284/2021
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 18 maja 2021


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU KULTURY
W RYBNIKU-NIEWIADOMIU


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1.
1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację oraz zakres działania i funkcjonowania Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, zwanego dalej „Domem Kultury”.
2. Zasady organizacji i funkcjonowania Domu Kultury określają ponadto:
1) Regulamin Pracy,
2) Regulamin Wynagradzania,
3) Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów,
4) Regulamin Zamówień Publicznych,
5) Instrukcja Inwentaryzacyjna,
6) Instrukcja Kasowa.
§ 2.
Dom Kultury działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),
2) Uchwały Nr 601/XXXVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu,
3) wpisu do Rejestru Instytucji Kultury, dla których Organizatorem jest Miasto Rybnik pod nr 9/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
4) innych obowiązujących aktów prawnych.
§ 3.
1. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, z siedzibą w Rybniku-Niewiadomiu przy ul. Ignacego Mościckiego 15.
2. Dom Kultury posiada osobowość prawną, a jego Organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Miasto Rybnik.
3. Celem działalności statutowej Domu Kultury jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Rybnika, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Niewiadom poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych i artystycznych oraz inspirowanie i promowanie inicjatyw i działań rewitalizacyjnych na rzecz mieszkańców dzielnicy Niewiadom.


Rozdział 2.
Struktura organizacyjna


§ 4.
1. Struktura organizacyjna Domu Kultury przedstawia się następująco:
1) Dyrektor,
2) Pion Działalności Merytorycznej - odpowiedzialny za realizację działań statutowych Domu Kultury. Do pracowników tego pionu należą: specjaliści ds. merytorycznych oraz instruktorzy prowadzący amatorskie zespoły artystyczne i koła zainteresowań,
3) Pion Administracyjny - odpowiedzialny za administrowanie budynkiem oraz prowadzenie spraw: kadrowych, w tym sprawozdawczości; promocyjno – reklamowych; zaopatrzeniowych a także związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Do pracowników tego pionu należą: referent ds. reklamy i promocji oraz specjalista ds. administracyjno-kadrowych,
4) Pion Obsługi Technicznej i Porządkowej - odpowiedzialny za utrzymywanie porządku i czystości w budynku Domu Kultury. Do pracowników tego pionu należą: operator (konserwator) oraz pracownik gospodarczy,
5) Kasjer.
2. Schemat organizacyjny Domu Kultury stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


Rozdział 3.
Zakres działań i kompetencji


§ 5.
1. Działalnością Domu Kultury zarządza Dyrektor, który jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań statutowych oraz powierzony majątek.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Rybnika.
3. Dyrektor Domu Kultury zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
4. Zastępstwo, podczas nieobecności Dyrektora, pełni wyznaczony specjalista ds. merytorycznych Domu Kultury na podstawie pisemnego upoważnienia, określającego szczegółowy zakres uprawnień osoby zastępującej.
5. Dokumentację kadrową dotyczącą wyjazdów służbowych oraz kart urlopowych Dyrektora podpisuje Prezydent Miasta Rybnika.
§ 6.
Do zadań i kompetencji Dyrektora należą w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności Domu Kultury,
2) nadzorowanie organizacji pracy i realizacji statutowych zadań Domu Kultury,
3) gospodarowanie środkami Domu Kultury w ramach rocznego planu finansowo- merytorycznego,
4) reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz,
5) nadzorowanie polityki kadrowej Domu Kultury – zatrudnianie, awansowanie, zwalniane, zatwierdzenie zakresów czynności podległych pracowników,
6) kontrolowanie oraz egzekwowanie od podległych pracowników należytego wywiązywania się z powierzonych im obowiązków,
7) monitorowanie prac związanych z opracowywaniem planów finansowych i merytorycznych,
8) składanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z działalności Domu Kultury,
9) wydawanie Zarządzeń Dyrektora, jako prawnych uregulowań wewnętrznych Domu Kultury,
10) wydawanie decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach organizacyjnych i merytorycznych Domu Kultury,
11) nadzorowanie prowadzenia ewidencji mienia Domu Kultury,
12) wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów prawa,
13) realizacja innych zadań zleconych przez Organizatora.
§ 7.
Do zadań i kompetencji Pionu Działalności Merytorycznej należą w szczególności:
1) organizowanie imprez artystycznych w formie koncertów, festiwali i spektakli z udziałem wykonawców profesjonalnych i amatorskich,
2) organizowanie występów i prezentacji własnych zespołów artystycznych oraz uczestnictwa zespołów w przeglądach, konkursach itp.,
3) organizowanie różnych form działalności z zakresu edukacji kulturalnej, w tym spotkań autorskich z osobami prezentującymi różne dziedziny kultury, sztuki i wiedzy,
4) inspirowanie i organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, adresowanych do mieszkańców dzielnicy i miasta,
5) współpraca z lokalnymi twórcami oraz twórcami z innych miejscowości,
6) prowadzenie działalności wystawienniczej,
7) zbieranie, gromadzenie i wykorzystywanie w pracy materiałów faktograficznych dotyczących dziedzictwa kulturowego dzielnicy i miasta,
8) wykonywanie scenografii oraz prac plastycznych związanych z reklamą i promocją działalności Domu Kultury,
9) prowadzenie naboru do zespołów artystycznych i zespołów zainteresowań,
10) koordynacja pracy instruktorów artystycznych (godzinowych), prowadzących zajęcia zespołów,
11) udzielanie doradztwa w zakresie edukacji artystycznej i wyboru form zajęć prowadzonych w Domu Kultury,
12) prowadzenie konsultacji wychowawczo-pedagogicznych z instruktorami artystycznymi, rodzicami i uczestnikami zajęć,
13) udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej innym organizatorom działalności kulturalnej,
14) współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie realizacji zadań Domu Kultury oraz w celu organizacji i realizacji wspólnych projektów i wydarzeń,
15) opracowywanie i sporządzanie informacji, harmonogramów, planów, sprawozdań i innych dokumentów z zakresu działalności Domu Kultury,
16) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Domu Kultury,
17) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych z funduszy unijnych ikrajowych w celu wzbogacenia oferty programowej Domu Kultury; sporządzanie wniosków aplikacyjnych, wystąpień, rozliczeń,
18) przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności Domu Kultury do serwisów informatycznych i mediów.
§ 8.
Do zadań i kompetencji Pionu Administracyjnego należą w szczególności:
1) prowadzenie całości spraw kadrowych Domu Kultury,
2) planowanie i nadzór nad realizacją czasu pracy pracowników,
3) monitorowanie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
4) współpraca z Centrum Usług Wspólnych w Rybniku,
5) prowadzenie całości spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych,
6) prowadzenie całości spraw z zakresu gospodarowania majątkiem Domu Kultury,
7) opracowywanie projektu planu finansowego i kontrola jego realizacji,
8) sporządzanie harmonogramów, planów, kalkulacji, sprawozdań i analiz z zakresu działania Działu,
9) przygotowywanie dokumentacji dla podwykonawców z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
10) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników.
§ 9.
Do zadań i kompetencji Pionu Obsługi Technicznej i Porządkowej należą:
1. Do zadań operatora obsługi i naprawy urządzeń technicznych należy w szczególności:
1) montaż i demontaż sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego podczas zajęć zespołów artystycznych, imprez i uroczystości,
2) obsługa techniczna imprez i uroczystości oraz zajęć zespołów artystycznych,
3) współpraca z wykonawcami, instruktorami merytorycznymi i artystycznymi w zakresie dźwiękowej realizacji imprez i uroczystości,
4) konserwacja i naprawa sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, urządzeń sanitarnych oraz innych urządzeń technicznych,
5) sprawdzanie poprawności działania sieci c.o.,
6) bieżący nadzór nad stanem technicznym budynku,
7) wykonywanie prac remontowo – konserwacyjnych,
8) nadzór nad przygotowywaniem sali widowiskowej na imprezy i uroczystości,
9) koordynacja prac związanych z wynajmem pomieszczeń i sprzętu,
10) przygotowywanie i montaż różnego rodzaju dekoracji.
2. Do zadań pracownika gospodarczego należy w szczególności:
1) bieżące sprzątanie wszystkich pomieszczeń Domu Kultury,
2) czyszczenie, mycie i konserwacja powierzchni przeznaczonych do sprzątania,
3) bieżące utrzymywanie porządku wokół budynku,
4) zabezpieczanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych – utrzymanie drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej,
5) przeprowadzanie dezynfekcji urządzeń sanitarnych,
6) utrzymywanie w należytym stanie i porządku urządzeń, narzędzi, strojów, rekwizytów i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie zakładu pracy,
7) bieżące sprawdzanie stanu i zabezpieczenia pomieszczeń.


Rozdział 4.
Obowiązki oraz odpowiedzialność pracowników


§ 10.
1. Każdy pracownik otrzymuje zakres uprawnień, obowiązków i czynności, za wykonanie których jest odpowiedzialny przed bezpośrednim przełożonym.
2. Pracownicy Domu Kultury zobowiązani są do:
a) terminowego, rzetelnego i profesjonalnego wykonywania powierzonych zadań, obowiązków i czynności,
b) znajomości przepisów prawa z zakresu swoich obowiązków i kompetencji przypisanych niniejszym Regulaminem oraz zakresem czynności, jak i wewnętrznych regulacji w zakresie zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu obowiązków,
c) właściwego i racjonalnego korzystania z powierzonego mienia oraz zabezpieczenia go przed utratą i zniszczeniem,
d) korzystania tylko z legalnego oprogramowania komputerowego posiadającego aktualną licencję, zainstalowanego bezpośrednio przez administratora systemu lub za jego zgodą,
e) przestrzegania ustanowionego w zakładzie pracy systemu kontroli zarządczej,
f) przestrzegania ochrony danych osobowych uzyskiwanych w związku z wykonywaną pracą,
g) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić zakład pracy na szkodę,
h) zachowania kultury osobistej i tworzenia atmosfery współpracy oraz przestrzegania kodeksu etyki,
i) należytego zabezpieczenia pomieszczeń w przypadku zamykania zakładu pracy,
j) przestrzegania warunków bezpieczeństwa i zasad porządkowych wynikających z przepisów bhp i p.poż., regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego oraz do przestrzegania wszelkich innych przepisów wewnętrznych podanych do wiadomości.
3. Szczegółowy wykaz obowiązków pracowników określają zakresy czynności, które stanowią integralną część umowy o pracę.
4. Pracownicy Domu Kultury w ramach swoich zakresów czynności, ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość wykonywanych obowiązków.
5. Pracownicy Domu Kultury ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie na zasadach określonych przepisami prawa.


Rozdział 5.
Postanowienia końcowe


§ 11.
Regulamin wchodzi w życie w dniu jego podpisania.
§ 12.
Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.Opublikował: Katarzyna Szolc
Publikacja dnia: 25.08.2021
Podpisał: Katarzyna Szolc
Dokument z dnia: 25.08.2021
Dokument oglądany razy: 58